Zásady ochrany soukromí pro uživatele

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Zásady ochrany soukromí Uživatelů Tapito (dále jen „Zásady“) tvoří neoddělitelnou součást „Všeobecných obchodních podmínek Tapito pro uživatele“ dostupných zde http://www.tapito.cz/vop (dále jen “VOP”). Instalací Aplikace Uživatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat.
 2. Termíny a pojmy dále označené velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve VOP.

 

2.     SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Instalací Aplikace vyjadřuje Uživatel svůj vědomý, svobodný a informovaný souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu pohlaví, věk, e-mailová adresa (platí pouze pro registrované Uživatele), záznamy o poloze Uživatele, případně pouze záznamy o poloze (platí pro Uživatele) případně další Uživatelem poskytované nebo ukládané informace (dále jen „Osobní údaje“) byly zpracovávány Poskytovatelem.
 2. Účelem zpracování Osobních údajů je provoz, udržování a správná funkčnost Aplikace, zřízení a vedení Uživatelského účtu registrovaného Uživatele, zajištění funkcionalit a statistik Aplikace, tvorba zákaznických databází, zasílání Obchodních sdělení a cílených nabídek Poskytovatele či Obchodníků.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky po celou dobu, po kterou má Uživatel instalovanou Aplikaci, případně je registrovaný Uživatel oprávněn užívat Službu a po dobu až 5 let po té, co oprávnění zaniklo.
 4. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpřístupnit třetí osobě pouze se souhlasem Uživatele nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné správy oprávněné k Osobním údajům přistupovat na základě zvláštního zákona nebo rozhodnutí soudu.
 5. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze za účelem uvedeným v těchto Zásadách. Zpracování třetí osobou je možné pouze na základě písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a zpracovatelem Osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).
 6. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro fungování Aplikace a řádné poskytování Služby.
 7. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k Osobním údajům, právo na jejich opravu, odstranění nepravdivých Osobních údajů a jejich likvidaci. Souhlas lze odvolat písemně dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele, či prostřednictvím e-mailu. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů povede ke zrušení Uživatelského účtu s důsledky uvedenými ve VOP.
 8. Uživatel má právo se při porušení Zákona obrátit na Poskytovatele s žádostí o vysvětlení, či o nápravu vzniklého stavu, případně je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy.
 9. Registrací dává každý registrovaný Uživatel ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlas s tím, že mu budou Poskytovatelem zasílána Obchodní sdělení Obchodníků dle předem zvolených preferencí Uživatele, a to na e-mail, bude kontaktován directmailem obsahujícím Obchodní sdělení a prostřednictvím telemarketingu obsahujícího Obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Obchodníků.
 10. Uživatel je oprávněn zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu při zasílání každé jednotlivé zprávy dle výše uvedených článků.

 

3.     TECHNICKÉ A ANONYMNÍ ÚDAJE

1.      Uživatel dále vyjadřuje svůj vědomý, svobodný a informovaný souhlas s tím, aby Poskytovatel za účelem zajištění funkčnosti Aplikace a kvality Služby, zvýšení uživatelského komfortu a dalšího rozvoje Aplikace používal vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran k získání informací o využití Služby a aktivitách Uživatelů pro jejich další analýzu. Mezi tyto prostředky patří zejména:

a.       Soubory cookies, a jiné informace ukládané na straně Uživatele. Cookies jsou textové řetězce ukládané v paměti webového prohlížeče v počítači uživatele. Nastavením webového prohlížeče lze příjem cookies zakázat nebo již přijaté cookies vymazat. Přijímání cookies může být Uživatelem odmítnuto, nicméně odmítnutí přijímání cookies může vést ke zhoršení uživatelského komfortu a omezení některých funkcí Služby,

b.      obecné údaje o využití Služby typu druh prohlížeče, typ mobilního zařízení, operační systém, čas přihlášení a odhlášení, příchozí a url adresa apod., nebo

c.       anonymní údaje o rozsahu a způsobu využívání Služby Uživateli. Anonymními údaji se rozumí údaje, které nelze buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování, vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.

 

4.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Veškeré registrační a přihlašovací procedury probíhají prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Vydavatelem certifikátu je Thawte (www.thawte.com). Platnost certifikátu pro doménu www.Tapito.com si můžete ověřit na https://ssltools.thawte.com/checker/views/certCheck.jsp.

2.      Technické a anonymní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran a mohou být zpřístupněny třetím osobám, a to i mimo území Evropské unie. Typickým příkladem je využití nástrojů Google Analytics nebo obdobných služeb třetích stran jak je uvedeno výše.

3.      V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany a zabezpečení vašich dat nás neváhejte kontaktovat na adrese legal@tapito.cz.

 

 

Zásady ochrany soukromí Tapito, verze 1.0. Datum nabytí účinnosti

WebTOP 100